Aangezien tuinen thomas persoonsgegevens van u verwerkt/verzamelt, dienen wij u te wijzen op uw rechten als individu en dit conform de Europese regelgeving terzake (GDPR).

De volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden ingezameld, bewaard en gebruikt:
• informatie over uw bezoek en het gebruik van onze website (zoals uw IP-adres, geografische locatie, type browser, verwijzingsbron, de duurtijd van uw bezoek en het aantal bekeken pagina’s);
• informatie die u ons verschaft wanneer u ons contactformulier invult;
• elke andere informatie die u ons verschaft in het kader van de uitoefening van onze dienstverlening of die wij in die hoedanigheid verwerven uit andere bronnen (zoals identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …), gerechtelijke gegevens (zoals uw strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen) ,

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld/verwerkt om:
• de website te beheren;
• u de informatie die u specifiek hebt aangevraagd te versturen;
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren;
• onze diensten te kunnen verlenen en ons beroep volgens de wettelijke verplichtingen daartoe te kunnen uitoefenen zodra u daar beroep op heeft gedaan;
• te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld gegevens verwerken die nodig zijn voor onze belastingaangifte;

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming op basis van de persoonsgegevens die wij van verzamelen/verwerken. Uw persoonlijke informatie kan worden verspreid aan onze werknemers, leveranciers of onderaannemers in zoverre dit vereist is voor de doeleinden die hiervoor in dit privacy beleid werden omschreven.
Bovendien kan uw persoonlijke informatie worden doorgegeven:
• in zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
• in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures;
• om onze wettelijke rechten tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verschaffen van informatie aan anderen voor het voorkomen van fraude en verlagen van kredietrisico);

Tenzij anders vermeld in dit privacy beleid zullen uw gegevens echter niet aan derden worden vrijgeven.
Er zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Dit privacy beleid kan worden bijgewerkt aan de hand van de publicatie van een nieuwe versie op onze website. We raden u aan deze pagina af en toe te controleren om te verzekeren dat u tevreden bent met deze wijzigingen.

Uw gegevens worden zolang bijgehouden als noodzakelijk voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven of tot op het moment dat u uw toestemming tot het bijhouden ervan intrekt voor zover deze vereist was tot het bijhouden ervan.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op uw computer zijn geplaatst om de site te helpen een betere gebruikerservaring te geven. In het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren te behouden, informatie op te slaan voor zaken zoals winkelwagentjes, en geanonimiseerde tracking data te geven aan derden toepassingen zoals Google Analytics. In de regel zullen cookies uw browser-ervaring beter maken. U kunt echter de cookies op deze site en op anderen uitschakelen. De meest effectieve manier om dit te doen is het uitschakelen van cookies in uw browser. We raden u aan het Help-gedeelte van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de website About Cookies , die begeleiding biedt voor alle moderne browsers.

Websites van derden
De website bevat mogelijk links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of -praktijken van websites van derden.

Uw rechten
Op uw eerste verzoek zal volgende informatie u kosteloos binnen een redelijke termijn van maximum één maand verschaft worden: welke persoonsgegevens worden er van u bijgehouden? waarom worden deze gegevens bijgehouden? gedurende welke termijn worden deze gegevens naar verwachting bijgehouden? aan wie worden deze gegevens desgevallend doorgegeven? worden deze gegevens desgevallend gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming en zo ja, wat is de onderliggende logica ervan, alsook wat zijn de te verwachten gevolgen van die verwerking?
Naast het verschaffen van bovenvermelde informatie binnen een redelijke termijn (van maximum één maand), wijzen wij u op volgende rechten die u kan uitoefenen indien u dit wenst:

het recht op rectificatie: indien u meent dat bepaalde gegevens die worden verwerkt door ons onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om hiervan een rechtzetting of vervollediging te vragen, dit door een aanvullende verklaring te verstrekken.

het recht op wissing, beter bekend als het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens gewist of verwijderd worden in volgende gevallen:
• indien ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
• indien deze gegevens verwerkt worden op grond van uw eigen toestemming en u nu deze toestemming wenst in te trekken, op voorwaarde dat er voor ons geen andere rechtsgrond voorhanden is op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken;
• indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking voorhanden zijn;
• indien u meent dat de gegevens van meet af aan onrechtmatig verwerkt werden;
• indien de wissing moet gebeuren om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• indien de gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind;

het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt in volgende gevallen:
• indien de juistheid/volledigheid van de persoonsgegevens wordt betwist en dit dan gedurende de periode dat tuinen thomas nodig heeft om de juistheid te controleren;
• indien de verwerking onrechtmatig blijkt te zijn maar u verkiest een beperking van de verwerking i.p.v. de volledig wissing van de gegevens;
• indien het bijhouden van de persoonsgegevens zijn niet meer nodig is voor het doeleinde dat ze werden verzameld maar u heeft deze nodig voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
• indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van een antwoord op dit bezwaar;

het recht op een elektronische kopie en overdraagbaarheid: u heeft het recht – indien de verwerking van uw persoonsgegevens gegrond is op een door u verleende toestemming – een kopie te krijgen van deze gegevens, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm, indien de verwerking van deze gegevens effectief gebeurde via geautomatiseerde procedés, alsook het recht om te vragen dat deze kopie wordt overgedragen aan een andere verwerker;

het recht van bezwaar: u heeft – indien de verwerking gebeurt in het algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang – het recht om tegen deze verwerking bezwaar in te dienen, alsook tegen profilering en ingeval van verwerking ten behoeve van direct marketing;

het recht om klacht in te dienen: indien u meent dat er een inbreuk is gebeurd op uw rechten conform de Europese regelgeving terzake, beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij:

Gegevens bescherming autoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De bovenvermelde verzoeken kunnen worden geweigerd of beperkt beantwoord, ter waarborging van de nationale veiligheid, de landsverdediging, de openbare veiligheid, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, andere doelstellingen van algemeen belang, de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van beroepscodes, een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Contact
Teneinde uw rechten uit te oefenen, kan u te allen tijde een schriftelijk verzoek richten aan info@tuinenthomas.be.
Dit verzoek dient tenminste volgende gegevens te bevatten:
• volledige naam en voornaam, adres, geboortedatum
• een kopie van een geldige identiteitskaart of ander legitimatiebewijs, waarop u uw foto , het MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan en het Burgerservicenummer zwart mag maken ter bescherming van uw privacy.

Indien het verzoek wordt ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde namens de betrokkene, gaat het verzoek vergezeld van een bewijsstuk van de vertegenwoordiging of machtiging, een kopie van een geldige identiteitskaart of ander legitimatiebewijs van de betrokkene én de verzoeker (tenzij deze een advocaat is).

Dit verzoek zal in principe kosteloos beantwoord worden, binnen een termijn van maximum één maand, indien het de noodzakelijke bovenvermelde informatie vermeld heeft.