Algemeen
1.Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werken of verkoop van goederen tussen “Tuinen Thomas” en de klant. Er wordt verondersteld dat deze  voorwaarden gekend zijn door de klant. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant worden steeds  uitgesloten.
2.Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellen, discussies of onderhandelingen, hetzij schriftelijk of mondeling.
3.Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant, zonder verwijzing naar enige algemene  voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn.
4.Afwijkingen of niet-toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen beide partijen overeengekomen zijn.

Offerte aanbieding
5.Alvorens een offerte uit te brengen zal “Tuinen Thomas” zich door de klant op de hoogte laten stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk  en/of de te leveren goederen  en heeft de klant de plicht om deze informatie te verstrekken aan “Tuinen Thomas”.
6.Alle offertes zijn steeds schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
7.De offerte bevat een omschrijving van het uit te voeren werk en of de te leveren goederen, zo volledig en nauwkeurig als mogelijk op grond van de verstrekte informatie door de klant.
8.De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend  worden.
9.“Tuinen Thomas” is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant binnen de vernoemde periode van 30 dagen schriftelijk werd aanvaard, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen  beide partijen.
10.Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is “Tuinen Thomas” hierdoor niet gebonden, tenzij de afwijking schriftelijk door “Tuinen Thomas” werd aanvaard.

Uitvoering van de werken
11.“Tuinen Thomas” voert elke overeenkomst uit, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst.
12.De klant verbindt er zich toe voor de aanvang der werken aan “Tuinen Thomas” een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie staat, zoals aanwezige nutsleidingen, putten, internetkabels, en dergelijke duidelijk zijn aangegeven. Indien een dergelijk plan niet wordt overgemaakt aan “Tuinen Thomas” heeft hij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de vertraging voortvloeiend aan te rekenen aan de klant.
13.Indien het plan niet werd overhandigd of incorrecte of onvolledige informatie verstrekt werd, kan “Tuinen Thomas” onmogelijk aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan oa mest-, kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gas- en olieleidingen, citernes, elektriciteit-, telefoon-, tv-, internet- en waterleidingen, funderingen, gevels, muren, gebouwen,… deze lijst is geenszins limitatief.
14.De klant heeft tevens de verplichting om alle relevante informatie uit eigen beweging mee te delen en op vraag van “Tuinen Thomas” alle bijkomende nuttige informatie te verschaffen.
15.Bij de uitvoering van de werken zal “Tuinen Thomas” toezien op een ecologische verantwoorde verwijdering van de afval- en reststoffen, o.a. snoeiafval, rooien van bomen, vervuilde grond,…Deze kosten vallen ook ten laste van de klant.
16.De kosten en taksen ingevolge het verwijderen, vervoeren, verwerken of stockeren van materialen, afvalstoffen, afbraakmaterialen en dergelijke tijdens of naar aanleiding van de uit te voeren werken zijn  ten laste van de klant, tenzij anders overeen gekomen is tussen de partijen in de offerte.
17.Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen de partijen steeds in onderling overleg en schriftelijk de uit te voeren werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien deze wijziging een prijswijziging met zich meebrengt, zal “Tuinen Thomas” de klant daarover inlichten.
18.Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bij gevolg nooit aanleiding geven tot annuleren van een bestelling of enige schadevergoeding.
19.“Tuinen Thomas” behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.

Leveringen
20.Alle leveringen door “Tuinen Thomas” zijn apart te betalen, voor zover deze niet zijn opgenomen in een offerte voor de uitvoering van een werk, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en of aanbrengen.
21.“Tuinen Thomas” staat in voor een levering van de goederen die overeenstemmen met de offerte.
22.Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering.
23.Indien een leveringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling of enige schadevergoeding. Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en zich elders voor rekening van “Tuinen Thomas” te bevoorraden, of “Tuinen Thomas” te verplichten goederen te leveren van een andere firma.
24.Wijzigingen van de bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend. Na het plaatsen van de officiële bestelling worden
de planten gereserveerd bij de kwekers. Alle aanpassingen van de plantenlijst na de officiële bestelling zijn onder voorbehoud. De meerprijs die kan ontstaan door de plantenlijst te wijzigen, valt ten laste  van de klant.
25.Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.

Beëindigen van de werken:
26.Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en dat aan de klant is meegedeeld.
27.Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken voor het niet geleverde.

Onderhoudscontracten – duur – verlenging
28.Indien een onderhoudscontract wordt afgesloten, geldt dat steeds voor de duur van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
29.Het onderhoudscontract wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij één van de partijen uiterlijk drie maanden voor het einde van de lopende termijn het onderhoudscontract opzegt.

Prijs
30.Een prijsopgave door “Tuinen Thomas” houdt geen offerte in en “Tuinen Thomas” behoudt zich het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien.
31.Alle werkzaamheden en verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte van “Tuinen Thomas”, tenzij anders vermeld zullen BTW en andere belastingen, taksen of toeslagen ten lasten van de klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd.
32.“Tuinen Thomas” behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en of kostenstijging inclusief, maar beperkt tot kosten van goederen, stoffen, transport,  brandstof, arbeid of overheidkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen en de schommelingen van wisselkoersen. Dit zal wel steeds op voorhand worden medegedeeld aan de klant ter goedkeuring.

Betalingsmodaliteiten
33.In geval van uitvoering van een goedgekeurde offerte gebeurt de betaling van de totaal in prijs in 3 termijnen, tenzij anders overeengekomen:
a.  40% van de prijs voor de aanvang van de werken
b.    40% van de prijs bij de helft van de uitgevoerde werken
c.       20% van de prijs bij oplevering.
34.De prijs van de meerwerken, die niet in de offerte werden opgenomen, wordt aangeboden als extra tussentijdse factuur en dient direct betaald te worden.
35.In geval van een jaarlijks onderhoudscontract verloopt de betaling maandelijks, volgens de vooropgestelde prijs in het contract. Bij een stilzwijgende verlenging van het contract wordt de prijs jaarlijks geïndexeerd.
36.De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, vóór de vervaldag zoals bepaald op de offerte en de factuur. De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen  “Tuinen Thomas” en de klant. “Tuinen Thomas” behoudt zich het recht om de klant goederen en diensten te weigeren wanneer er achterstallige rekeningen zijn, tot dat deze bedragen volledig voldaan zijn.
37.Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.
38.Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant. De klant die aantoont dat Tuinen Thomas haar contractuele verbintenissen niet zou naleven, kan zich eveneens beroepen op een gelijkaardig schadebeding en intrest zoals opgenomen in deze paragraaf (hetgeen als maximum zal  lelden), voor zover de geleden schade ook door de klant bewezen wordt..
39.De niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
40.Bij niet-betaling van een factuur heeft “Tuinen Thomas” het recht de uitvoering van het werk of de te leveren goederen op te schorten.
41.De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van het factuur.
42.Protest van een factuur wordt nier meer aanvaard indien ze niet schriftelijk (per aangetekend schrijven of per e-mail)  en binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt ontvangen door “Tuinen Thomas”.
43.Bij annuleren van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst, bovenop de prijs van de goederen waarvan “Tuinen Thomas” de bestelling niet meer kan herroepen.

eigendomsvoorbehoud
44.alle goederen blijven eigendom van “Tuinen Thomas” totdat de klant alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden.
45.De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Klachten
46.Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na afwerking van de werkzaamheden of de levering, schriftelijk (aangetekend of per e-mail)  te worden gemeld aan “Tuinen Thomas”. Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat “Tuinen Thomas” de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is.
47.Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goederen niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.
48.Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn volledige betaling en kan in geen geval aanleiding geven tot het verrekenen van enige korting door de klant zelf.

Garanties en aansprakelijkheid
49.“Tuinen Thomas” geeft de garantie van 1 jaar vanaf de beëindiging van de uitgevoerde werken en de geleverde goederen, behoudens in geval van overmacht en de hierna vernoemde situaties.
50.Afgestorven planten worden éénmalig gratis vervangen in het plantseizoen (excl. de werkuren), volgend op de uitvoering van de werken door “Tuinen Thomas” indien de afsterving van de planten te wijten is door het slecht plaatsen door de firma.
51.Als de afsterving ten gevolge is van droogte of nalatigheid in de verzorging door de klant, zijn de kosten van vervanging ten laste van de klant.
52.Schade aan elektronische en elektrische installaties, beregeningscomputer en installaties, pompen, e.d. kunnen niet verhaald worden op “Tuinen Thomas” wanneer deze schade het gevolg is van trillingen,  storingen op het elektriciteitsnet, chemische stoffen, stralingen, verkeerde handelingen van de klant of door overmacht.
53.In geval van gebreken van het geleverde goed zal de klant enkel aanspraak kunnen maken op vervanging door een gelijkwaardig goed zonder enig verder recht op schadevergoeding.
54.“Tuinen Thomas” garandeert niet dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant ze aanwendt, ook al heeft ze kennis van het doel.
55.“Tuinen Thomas” is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een hittegolf , fouten of tekortkomingen van de klant. “Tuinen Thomas” zal bij verzuim niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor economisch verlies, verlies van de opportuniteit of elk bijzonder, onrechtstreeks verlies.
56.“Tuinen Thomas” is niet aansprakelijk voor verzakkingen in de door haar aangelegde plaatsen zoals opritten, paden, terrassen en dergelijke, indien de verzakkingen te wijten zijn aan zwaar verkeer van de klant of schade door derden.
57.Bij de aanleg van een gazon is “Tuinen Thomas” geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden na de inzaai van het terrein, zoals zware en overvloedige regen of windvlagen, hagel, hittegolf die de groei van het gazon verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn ten geheel ten laste van de klant.
58.De eventuele aansprakelijkheid van “Tuinen Thomas” is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de waarde van de geleverde goederen en diensten.
59.De klant vrijwaart “Tuinen Thomas” voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de klant toerekenbaar is.
60.Op verhardingen geldt een garantie van 10 jaar met een belasting van max 3.5 ton, tenzij anders vermeld op offerte. Deze belasting is niet geldig op tegels.

Overmacht
61.“Tuinen Thomas” kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht (force majeure).
62.Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen.
63.In omstandigheden van overmacht kan “Tuinen Thomas” de overeenkomst beëindigen of de levering van de goederen en werken aan de klant annuleren, of kan zij, met instemming van de klant de goederen of werken volgens  opnieuw overeen te komen termijnen leveren, na het opschorten van de leveringen door overmacht.

intellectuele eigendomsrechten
64.“Tuinen Thomas” behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, tekeningen, schetsen, en dergelijke. Deze blijven eigendom van “Tuinen Thomas” en mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden verstrekt zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van “Tuinen Thomas”.

Geldigheid
65.De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in gevaar.

Toepasselijk recht en rechtsgebied
66.Op elke overeenkomst tussen “Tuinen Thomas” en haar klant is het Belgische recht van toepassing.
67.Alle geschillen i.v.m. een overeenkomst tussen “Tuinen Thomas” en haar klanten zullen uitsluitend berecht worden door de rechtbanken van Antwerpen. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren.